Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny 
dla uczestników konkursu „Ruszaj z nami w góry”


Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel.
+48 22 3603 900, e-mail: ,
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych: 
adres e-mail:


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
•    przeprowadzenie konkursu w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, przyznania i wydania bonusów
•    otrzymywania newsletter-a drogą mailową w przypadku wyrażenia na to zgody
•    prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Burdy oraz usług bądź towarów jej Zaufanych Partnerów
•    kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
•    prowadzenia badań i analiz statystycznych - analityka
•    obsługi Twoich próśb i żądań


Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do przeprowadzenia konkursu dane będą przetwarzane przez okres, w którym konkurs będzie prowadzona. 
Po zakończeniu konkursu dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń). 
Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.
Pamiętaj - zgodę na otrzymywanie newslettera lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:
•    poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out)
•    zgłoszenie na adres email:
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
•    Podanie danych w celu uczestnictwa w konkursie jest niezbędne. W razie niepodania tych danych udział w konkursie nie będzie możliwy.
•    Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
•    Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. pomiarów statystycznych jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
•    W odniesieniu do przeprowadzania konkursu oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
•    Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.
•    Jeżeli chodzi przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest ciągłe udoskonalanie usług, marketing bezpośredni oraz prowadzenia badań statystycznych.


Jakie prawa Ci przysługują?
Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach zautomatyzowanych na podstawie zgody lub w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.
Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.
Prawo sprzeciwu:
Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Laureaci konkursu będą mieć możliwość podjęcia współpracy z firmą Decathlon Polska. Współpraca polegać będzie na przystąpieniu do projektu Decatesterzy, który firma Decathlon prowadzi na swojej oficjalnej stronie internetowej. W związku z powyższym dane laureatów udostępnione zostaną Partnerowi Konkursu - Decathlon Polska Sp. z o.o. 03-290 Warszawa ul. Geodezyjna 76.
Jeżeli wyrazisz chęć otrzymywania na podany adres email informacji o działalności National Geographic Society i w związku z tym zgodzisz się na udostępnienie swoich danych National Geographic Partners, LLC, dane takie zostaną udostępnione National Geographic Partners, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.
Partnerzy
Naszymi Partnerami marketingowymi są różne podmioty, z którymi współpracujemy pośrednio lub bezpośrednio. Partnerzy między innymi przygotowują i dostosowują spersonalizowane treści reklamowe wyświetlane na naszej stronie lub treści do newslettera i informacji marketingowych. Mogą to być:
•    Reklamodawcy bezpośredni
•    Pośrednicy naszych usług
•    Wydawcy
•    Sieci reklamowe
•    Domy mediowe
•    Agencje interaktywne


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Burdę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub  prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. 
Jeżeli wyrazisz chęć otrzymywania na podany adres email informacji o działalności National Geographic Society i w związku z tym zgodzisz się na udostępnienie swoich danych National Geographic Partners, LLC, dane takie zostaną udostępnione National Geographic Partners, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C.
Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych.
 

Polityka prywatności