Regulamin

RUSZAJ Z NAMI W GÓRY


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu ”Ruszaj z nami w góry”, zwanego dalej Konkursem, jest Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Burda Media Polska) z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 8971411483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.
1.2 Konkurs jest organizowany na zlecenie Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Decathlon) z siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76, KRS 0000007163: NIP: 9511855233; REGON: 013102058.
1.3. Konkurs rozpocznie się dn. 24.09.2019 r. i trwać będzie do dnia 15.10.2019 r.
1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1. Burda Media Polska jest Organizatorem Konkursu, w którym, przyjmowane będą zgłoszenia, które powinny zawierać 1-3 zdjęcia prezentujące krajobraz Tatr (zarówno polskiej jak i słowackiej strony) wraz z opisem trasy przebytej na terenie Tatr (zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie).
2.2. Jury w skład którego będą wchodzili przedstawiciele redakcji National Geographic Polska tj. Agnieszka Franus, Iwona El Tanbouli Jabłońska wyłonią ostatecznie 5 najlepszych zgłoszeń wysłanych na Konkurs.
2.2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie zdjęcia w formacie JPG, które nieprzekroczy rozmiaru 5 MB.
2.2.2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, a także wykorzystywania treści nie będących przejawem jego własnej indywidualnej twórczości.
2.2.3. Fotografie oraz opisy tras zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
2.2.4. Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniać wymogów redakcyjnych.
Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji: format: JPG (najmniejsza kompresja, najlepsza jakość) kolory w standardzie: RGB, rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2000 pixeli). Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 3 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
2.2.5. Jury wybierając laureatów będzie kierowało się oryginalnością i pomysłowością zgłoszeń ich jakością i poziomem technicznym, poziomem artystycznym i oryginalnością, dopasowaniem do tematyki Konkursu i odpowiednim poziomem estetycznym, a także przy opisach tras najbardziej oryginalne, najciekawsze, na wysokim poziomie stylistycznym i językowym.
2.2.6. Zapowiedź Konkursu ukaże się na dedykowanej stronie internetowej www.w-gory.decathlon.pl oraz oficjalnej stronie www.national-geographic.pl.
2.3. Zgłoszenia
2.3.1. Zgłoszenia na Konkurs będą przyjmowane wyłącznie poprzez aplikację udostępnioną na stronie internetowej www.w-gory.decathlon.pl w okresie od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 15 października 2019 r.
2.3.2. Użytkownicy, aby wysłać swoje zgłoszenie w Konkursie, muszą w okresie trwania Konkursu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie internetowej www.w-gory.decathlon.pl.
2.3.3. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.w-gory.decathlon.pl, wypełnić zgłoszenie danymi: imię, nazwisko, mail, numer telefonu oraz załączyć zdjęcia.
2.3.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3.6. Przez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie Konkursu.
2.3.7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.national-geographic.pl do dnia 25 października 2019 r.
2.3.8. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
3.3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
3.3.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
3.3.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
3.3.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
3.3.4. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
3.3.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
3.3.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.
4.2. Jury wybierze 5 zwycięskich zgłoszeń. Zgłoszenia powinny zawierać 1-3 zdjęcia prezentujące krajobraz Tatr (zarówno polskiej jak i słowackiej strony) wraz z opisem trasy przebytej na terenie Tatr (zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie). W konkursie będziemy brać pod uwagę zgłoszenia w których trasy odbyte zostały legalnie zgodnie z regulaminem poruszania się po parkach narodowych tzn. m.in. po wyznaczonych szlakach.

 

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

6. NAGRODY

6.1. Nagrodami w konkursie są produkty z serii Trek 500 (Nagroda Główna). Dla mężczyzn są to następujące produkty: spodnie (ref. 8501895, o wartości 149.99 zł), plecak (ref. 8501895, o wartości 349.99 zł), kurtka (ref. 8492328, o wartości 499.99 zł), kurtka (ref. 8397296, o wartości 199.99 zł), buty (ref. 8501910, o wartości 399.99 zł). Dla kobiet są to następujące produkty: spodnie (ref. 8493668, o wartości 149.99 zł), plecak (ref. 8491991, o wartości 349.99 zł), kurtka (ref. 8492333, o wartości 499.99 zł), kurtka (ref. 8397280, o wartości 199.99 zł), buty (ref. 8501924, o wartości 399.99 zł). Łączna wartość nagrody dla jednego Laureata Konkursu wynosi 1 599.95 zł.
6.2. Każda osoba, która otrzyma Nagrodę Główną otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 11,11% wartości otrzymanej Nagrody Głównej w zaokrągleniu do pełnych złotych (dalej Nagroda Pieniężna). Od każdej z wartości przyznanych nagród [to jest odpowiednio od zsumowanej Nagrody Głównej i Nagrody Pieniężnej [każda ze zsumowanych nagród zwana jest dalej Łączną Nagrodą)], Organizator potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nagroda Pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu, gdyż zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co każdy Laureat Nagrody wyraża zgodę.
6.3. Każdy z Laureatów Konkursu przyjmując nagrody przewidziane w Konkursie jest zobowiązany podać Organizatorowi wszelkie dane osobowe oraz inne dane niezbędne do zapłaty oraz rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podanie tych danych jest niezbędne do otrzymania nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
6.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 20 października 2019 r.
6.5. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu, nie odebrane zostaną dostarczone przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
6.6. Zwycięzcy Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu.
6.7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
6.8. Nagrody nie odebrane do 30 listopada 2019 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
6.9. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
6.10. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.11. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

7. WSPÓŁPRACA

7.1. Laureaci Konkursu będą mieli możliwość podjęcia współpracy z firmą NeonShake spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-032) przy ul. G. Zapolskiej 1/310, KRS 0000473194. Współpraca polegać będzie na przystąpieniu do projektu Decatesterzy.

 

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię oraz adres e-mail jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: .
9.3. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs_ruszaj_z_nami_w_gory.pdf
9.4. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.decathlon/ruszajznamiwgory.pl oraz w siedzibie Organizatora.
9.5. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.
9.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

 

ORGANIZATOR
 

Regulamin